VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016

Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4, okres Šumperk, příspěvková organizace

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ŠKOLY

 

ZA  ŠKOLNÍ  ROK  2015/2016

 

 

a) Základní údaje o škole                           

b) Přehled oborů vzdělání

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a    následném přijetí do školy

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

g) Údaje o DVPP

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

k) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

l) Údaje o spolupráci s organizacemi

m) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

n) Základní údaje o hospodaření školy

 

 

a) Základní údaje o škole

 

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4,

                          okres Šumperk, příspěvková organizace                   

Adresa: Rudolfa  Pavlů 1799/4

              789 01 Zábřeh

IZO: 600 147 924

IČO: 70985464

e-mail: zspavlu@seznam.cz

tel.: 583 416 680, 606 707 369

Zřizovatel: Město Zábřeh

Odloučené pracoviště školy: MŠ Ráječek 6

Škola sdružuje:

 1. Mateřská škola                         kapacita: 50 dětí
 2. Základní škola                          kapacita: 65 žáků
 3. Školní družina                          kapacita: 40 žáků
 4. Školní jídelna -výdejna            kapacita: 90 jídel

                

       Základní škola a  Mateřská škola Zábřeh,  Rudolfa Pavlů 1799/4  je  malotřídní škola

se dvěma třídami pro 1.-5. postupný ročník a  se dvěma  třídami MŠ – MŠ Rudolfa Pavlů a

odloučené pracoviště – MŠ Ráječek. Součástí základní školy je jedno oddělení ŠD a dvě

výdejny stravy.

     Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo základní školu 30 žáků (11 dívek, 19 chlapců).

V I.třídě byl spojen  1. a 2.ročník., ve II.třídě 3., 4. a 5. ročník.

 

Počty žáků

 

 

chlapci

dívky

celkem

1.ročník

4

1

5

2.ročník

6

4

10

3.ročník

4

4

8

4.ročník

0

1

1

5.ročník

5

1

6

 

     V mateřských školkách byla naplněna kapacita, do Mateřské školy Rudolfa Pavlů a do Mateřské školy Ráječek chodilo 23-25 dětí. Základní školu navštěvovalo 30 žáků, do školní družiny bylo zapsáno 29 dětí. Školu i školku navštěvují hlavně děti, které bydlí v okolí školy v oblasti Skalička a Ráječek, většina z nich patří do spádové oblasti naší školy. Máme ale i děti, které k nám dojíždějí z různých částí města.

 

     Naše škola nabízí dětem rodinné a klidné prostředí, atmosféru důvěry. Menší kolektiv

a užší provázanost mezi dětmi umožňuje širší možnosti pro individuální přístup. Uplatňujeme individuální přístup, jak k dětem nadaným, tak i k dětem se specifickými poruchami učení nebo chování. Menší počet dětí ve třídách a různá věková různorodost umožňuje vzájemnou spolupráci, žáci se učí být ohleduplní a tolerantní ke svým spolužákům i k  jiným lidem, učí se účinně komunikovat a spolupracovat.

     Prostory pro výuku jsou dostatečné, v každé učebně prvního stupně je i hrací koutek. Chybí pouze samostatná místnost pro školní družinu, proto družina využívá všechny učebny a za příznivého počasí okolí školy.

    Okolí školy nabízí možnosti rozvoje ekologické výchovy, ochranu životního prostředí, respektování ekologických souvislostí. Máme dostatek prostoru pro relaxaci žáků a ozdravné přestávky – zahradu s pískovištěm, průlezkami a krytým altánem, nedaleké hřiště. Za příznivého počasí probíhá výuka vhodných předmětů na školní zahradě.

     Snažíme se využívat moderní metody výuky – projektové a skupinové vyučování, činnostní učení, interaktivní tabule. Tím vedeme žáky k týmové práci, vzájemné spolupráci, komunikaci, rozvoji logického myšlení a vzájemnému respektu. Klademe důraz na ekologickou výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, sportovní výchovu, na vzdělání v oblasti cizích jazyků a využívání výpočetní techniky.          

     Nedostatek neustále vidíme ve vybavení školní zahrady v ZŠ a MŠ R. Pavlů. V letošním roce se nám podařilo opravit alespoň jeden stávající herní prvek.

     Na ZŠ a MŠ R. Pavlů a v Ráječku byly doplněny dětské šatny nábytkem, bylo zakoupeno ložní prádlo do MŠ. V ZŠ R. Pavlů byly vymalovány některé prostory školy.

     V průběhu školního roku jsme se snažili, v rámci finančních možností, zlepšovat další vybavení školy. Byly zakoupeny učebnice, učební pomůcky do základní školy, hračky pro děti MŠ a školní družinu.  Za pomoci rodičů byly provedeny drobné opravy na obou budovách a školních zahradách. Neustále dochází postupně k úpravám tříd, chodeb a celého areálu školy tak, aby celé prostředí bylo co nejútulnější, podnětné a zároveň bezpečné.

 

    Školská rada se v průběhu roku 2015/2016 sešla 2x.

 

b) Přehled oborů vzdělání

      

      V  1. až 5. ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní

vzdělávání – Škola spokojených dětí.

     Na ZŠ byl vyučován ve 3., 4. a 5. ročníku anglický jazyk.

     Mateřské školy pracovaly podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

MŠ R. Pavlů – Začít spolu, MŠ Ráječek – Barevné kamínky.

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

Počet pracovníků  - stav k 1.9.2015

 

Počet pracovníků ZŠ a MŠ

pedag.

nepedag.

celkem

 

8

3

11

 

Na základní škole učily 3 pedagogické pracovnice.

 

 základní škola

úvazek

řed. školy

1,0

učitelka ZŠ

               1,0

učitelka ZŠ

0,9

 

 

V mateřských školkách – R. Pavlů a Ráječek pracovalo 5 učitelek.

 

 mateřská škola

úvazek

učitelky MŠ R. Pavlů

1,9

učitelky MŠ Ráječek

               2,0

 

     Ve školní družině byly 2 vychovatelky – vedoucí vychovatelka měla úvazek 0,75, úvazek druhé vychovatelky byl 0,214.

     V ZŠ a MŠ R. Pavlů  pracovaly dvě provozní pracovnice. Školnice - úvazek 1,0 a pracovnice provozu ve výdejně stravy -  úvazek 0,35.

       V MŠ Ráječek byla jedna provozní pracovnice. Jako školnice měla úvazek 0,575 a pracovnice provozu ve výdejně stravy – úvazek 0,225.

     V období topné sezóny - zpravidla od října do dubna následujícího roku -  pracuje na ZŠ a MŠ R. Pavlů topič na úvazek 0,475.

 

 

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 

Zápis do 1.ročníku se konal v únoru 2016. 

 

Počet zapsaných žáků

5

Počet odkladů povinné školní docházky

1

Počet dětí, které přišly po zápisu

0

Do 1.ročníku nastoupí

4

 

 Ve školním roce 2016/2017 bude 1. ročník navštěvovat 5 žáků.

 

     Z 5. ročníku odešlo 6 žáků. Dva žáci odešli do 6. ročníku na II. ZŠ Zábřeh a tři na IV. ZŠ Zábřeh. Po úspěšném zvládnutí přijímacích zkoušek byl 1žák přijat na Gymnázium Zábřeh.

 

     V dubnu proběhl zápis do mateřských škol. Bylo zapsáno 8 dětí – do MŠ Ráječek 5 dětí a do MŠ R. Pavlů 3. Během školního roku navštěvovalo každou třídu MŠ 22-25 dětí. Průměrná docházka byla vyšší v MŠ Ráječek. Daří se nám udržovat naplněnost, jak v základní škole, tak i v mateřských školkách.

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

         

     Ve školním roce 2015/2016 byli v  1. i 2. pololetí všichni žáci klasifikování ze všech předmětů. Žádný žák neměl sníženou známku z chování. Jeden žák 1. ročníku neprospěl, v dalším školním roce bude opakovat 1. ročník.   

 

Přehled  o prospěchu ve 2. pololetí.      

     

 

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

5.roč.

prospělo s vyznamenáním

4

8

8

0

5

prospělo

0

2

0

1

1

neprospělo

1

0

0

0

0

slovní hodnocení

0

0

0

0

0

pochvaly

1

1

1

0

1

důtka třídního učitele

0

0

0

0

0

průměrný prospěch

1,1

1,2

1,28

2,0

1,65

                                                                                           

 

      Ve školním roce  2015-2016 jsme měli 6 žáků s poruchami učení. Tito integrovaní žáci pracovali na základě IVP a 1x týdně navštěvovali kroužek reedukace. Dětem s poruchami učení vytváříme denně podmínky pro úspěšné zvládání školních povinností.

    

     Ve škole nemáme žádné nadané dítě, které by mělo individuální vzdělávací plán.  Talentované a nadanější děti byly individuálně vedeny učitelkami ve všech předmětech.

 

Zájmové kroužky

 

     V průběhu školního roku mohli žáci navštěvovat zájmové útvary. Kroužky jsou oblíbené, někteří žáci navštěvovali během týdne i několik kroužků.

 

 

počet členů

věkové rozmezí

Počítačový kroužek

17

1.-5.roč.

Anglický jazyk

10

1.-3.roč.

Deskové hry

17

1.-5.roč.

Přírodovědný kroužek

21

1.-5.roč.

Výtvarný kroužek

19

1.-5.roč.

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

    

     Minimální preventivní program je přílohou dlouhodobé školní strategie. Pokrýval prevenci ve všech sledovaných oblastech rizikového chování žáků tzn. užívání návykových látek, šikana, násilí, rasismus, xenofobie a záškoláctví. Preventivní program odpovídal věku žáků, formoval jejich osobnost a učil je dělat správná rozhodnutí.

Snažili jsme se, aby se žáci orientovali v dané problematice sociálně patologických jevů, vážili si sebe sama i ostatních, uměli se starat o své zdraví, aby získali přiměřené sociální dovednosti a uměli správně a efektivně zacházet s volným časem.

Všichni zaměstnanci školy se snažili zajistit klidné a bezpečné školní prostředí. Zajištění klidného a bezpečného prostředí je základním předpokladem k získání důvěry dětí. Stanovené cíle se nám dařilo plnit hlavně díky příjemné rodinné atmosféře, kterou na zařízeních vytváříme.

     Prevence se objevovala ve výukové i výchovné složce vzdělávání a probíhala v rámci jednotlivých předmětů. Děti byly vedeny od hodnocení k sebehodnocení. Učili jsme je efektivně využívat svůj volný čas, nabízeli jim volnočasové aktivity. Aktivity směřovaly na prevenci sociálně-patologických jevů - kouření, alkohol, drogy, vandalismus, šikana, krádeže, ubližování, výchova ke zdravému životnímu stylu. Učitelé realizovali MPP v jednotlivých předmětech a ročnících, činnosti byly zapracovány do školních projektů, do činnosti ŠD, MŠ i zájmových kroužků. Byly využívány různé formy a metody práce (dramatizace situace, hra, výtvarné ztvárnění, řízený rozhovor, soutěže). Pedagogové využívali dostupné materiály z oblasti primární prevence.

     V minulém roce proběhly různé volnočasové akce. Nejvíce se dětem líbily akce - mikulášská a vánoční besídka, škola v přírodě, spaní ve škole. V MŠ patřily mezi nejoblíbenější tyto akce: keramika, projektové dny, zábřežská mateřinka, malá maturita a karneval.

     Volný čas dětí vyplňovaly zájmové kroužky. Ve škole pracovalo pět zájmových kroužků – počítačový, výtvarný, anglický jazyk, deskové hry a přírodovědný. Do jejich činnosti se zapojili téměř všichni žáci školy.

     Průběžně jsme prováděli diagnostiku žáků, přímo na místě řešili nedostatky a problémy, které se vyskytly. Závažnější přestupky byly řešeny na nejbližší pedagogické radě. Při prevenci sociálně patologických jevů byly řešeny pedagogickou radou školy dva žáci z důvodu nedostatečně omluvených absencí. Případy byly řešeny i s rodiči a sociálním odborem. O chování dětí byli rodiče informováni a měli možnost kdykoliv zařízení navštívit, včetně vyučování. Informace o akcích školy byly na nástěnkách a webových stránkách školy. Rodiče byli s informovaností spokojeni, projevují zájem o naši práci a aktivně se zapojují do různých akcí. Komunikace mezi rodinou, školou a školkou je neustále na velmi dobré úrovni.    

     Podařilo se nám splnit všechny úkoly, které byly v MPP stanoveny.

 

Environmentální výchova

 

     Ekologická výchova byla v průběhu roku realizována ve všech předmětech a i mimo výchovně vzdělávací proces – přestávky, volnočasové aktivity, školní družina, mateřská škola.  

     Žáci vnímají ekologickou výchovu jako součást každodenního života. Úkoly, které jsme si v této oblasti stanovili, jsme splnili.

V rámci ekologické činnosti jsme se zaměřili na:

Sběrové aktivity

- probíhalo třídění odpadů – ve třídách jsou umístěny nádoby na třídění odpadu

- během roku nosili žáci vršky z PET lahví

- na podzim a na jaro byl uspořádán sběr papíru

Péče o prostředí a okolí školy

- školní zahrada byla využívána k ozdravným přestávkám, výuka některých předmětů  probíhala na školní zahradě

- byly realizovány poznávací vycházky, výuka v přírodě

- bylo pečováno o zeleň v okolí školy, školní zahradu a květiny v prostorách školy

- žáci byli vedeni k udržování pořádku ve škole a okolí

Dodržování úspory energie

- v prostorách školy jsme se zaměřili na šetření energií, úsporu vody, tepla, světla 

Volnočasové aktivity

- přírodovědný kroužek – zde probíhaly hry s ekologickou tématikou, žáci poznávali okolí školy, mapovali jednotlivé druhy rostlin a živočichů, věnovali se ochraně přírody

- výtvarný kroužek – výtvarné ztvárnění přírody, ochrana přírody

- počítačový kroužek a kroužek angličtiny – žáci vyhledávali informace s ekologickou tématikou

- školní časopis  - psaní článků s ekologickou tématikou

Akce s tématikou EVVO

- probíhaly soutěže (výtvarné, přírodovědné, sportovní..), výlety, tematické vycházky, škola v přírodě, jednorázové akce – vynášení Moreny

- byly organizovány výukové programy, akce zaměřené na zdravý životní styl – Den zdraví

Materiální zajištění ročního plánu EVVO

- průběžně probíhalo doplňování odborné a pedagogické literatury, výukových programů s tématikou EVVO

Spolupráce školy s jinými subjekty

- byla zorganizována brigáda na školní zahradě, které se zúčastnili rodiče žáků

- spolupracovali jsme se školami a různými organizacemi (DDM Zábřeh, Eko-servis aj.)

- byli jsme zapojeni do akcí - Školní mléko, Ovoce do škol
 

 

g) Údaje o DVPP

 

     DVPP je každoročně plánováno a je zaměřeno na individuální vzdělávání podle jednotlivých oblastí či předmětů, na prohlubování kvalifikace v souladu  s potřebami školy.

Nedílnou součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je individuální sebevzdělávání - samostudium.

 

           

ředitelka – T. Zubíková

- Kurz angličtiny pro začátečníky

- Učíme se s pohádkou

- Soulad ŠVP s RVP pro ZV

 

učitelka ZŠ – E. Doubravová

- Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD)

- Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) II

 

vychovatelka ŠD – I. Hohnová

- Školní družina a klub v roce 2015-2016

- Hravé činnosti v ŠD

                       

učitelka MŠ – L. Jirková

- Kritéria školní zralosti

- Zdravotní tělesná výchova v MŠ

 

učitelka MŠ – E. Weichslová

- Projekty v MŠ

- Práce s hyperaktivními dětmi

 

učitelka MŠ – V. Jirková

- Zdravotní tělesná výchova v MŠ

 

 

 

 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti       

    

     V září proběhl ve škole Jablíčkový den. Žáci byli rozděleni na skupiny a v těchto skupinách plnili různé úkoly. Během dne si povídali o jablíčkách, co se z nich vyrábí, co obsahují, proč jsou zdravá, zpívali písničky, učili se básničky a říkadla o jablíčkách. Pekli jablkový závin, dělali křížaly a jablíčkové růžičky. Na závěr byl vyhodnocen Jablíčkový král.

     V říjnu se uskutečnil Zvířátkový den. Do školy si žáci donesli obrázky různých zvířat, plyšová zvířátka, ale i živá zvířátka – pejsek, křeček, želva a morčata. Celý den si povídali o zvířatech, kde žijí, jaký nám dávají užitek, jak nám pomáhají, čím se živí, popisovali části těla zvířat. Žáci pracovali na interaktivní tabuli, vyplňovali pracovní listy, skládali puzzle, vyráběli a malovali zvířata. Nejlepší družstva byla oceněna a všichni dostali drobnou odměnu.

     Další projektový den se konal v listopadu - Den plný her. Žáci se učili formou her a učebních pomůcek, zahráli si různé hry, povídali si o tom, co je to hra, jaké jsou podmínky  a cíl her, jaké druhy her známe. Seznámili se s nebezpečím hazardních her, proběhl turnaj v piškvorkách.

     Na podzim ZŠ navštívila dopravní hřiště v Mohelnici, kde se děti seznámily s dopravními předpisy, vyzkoušeli si jízdu na kole, zopakovali si povinnosti chodců.

    V prosinci se konala tradiční mikulášská nadílka a vánoční besídka. Na besídku si děti pro rodiče a ostatní hosty připravily pestrý program.

     V prosinci žáci navštívili Vánoční výstavu, kterou jako každý rok pořádala Střední škola sociální péče a služeb v Zábřeze. K vidění byla spousta vánočních dekorací, nazdobených stromečků, vánočního cukroví a adventních zvyků.  

     V rámci Dne otevřených dveří II. ZŠ Zábřeh navštívili žáci 5. třídy akci Boženčin víceboj, kde si prohlédli některé učebny, školní družinu, jídelnu, podívali se do vyučovací hodiny, vyzkoušeli si horolezeckou stěnu. Připraveny byly fyzické i vědomostní soutěže,  např. otázky z historie, matematické úlohy a kvízy. Na závěr bylo vyhlášení výsledků. Naši žáci se umístili na předních místech  -  Jaroslav Pečenka obsadil 1. místo a Petr Matoušek se umístil na

2. místě.

     Školní kolo recitační soutěže proběhlo v únoru. Základního kola se zúčastnili všichni žáci a vítězové školního kola postoupili do okrskového kola, které se konalo v Domě dětí Krasohled v Zábřehu. V tomto měsíci jsme si opět připomenuli  život zábřežského rodáka Jana Eskymo Welzla při sportovně recesistické akci Welzlův kufr. Na této akci jsme se aktivně podíleli na její organizaci. Při této příležitosti probíhala ve škole výtvarná soutěž – Jan Eskymo Welzl.

     V únoru jsme měli Pohádkový den. Žáci přišli do školy v pohádkovém kostýmu. Po škole chodili princezny, čarodějové, piráti, rytíři, želva Ninja nebo Červená Karkulka. V průběhu dne si povídali o pohádkách, skládali názvy pohádek, pohádkové bytosti a postavy, řešili pohádkové hádanky, sestavovali rozstříhané pohádky, pojmenovávali postavy z Večerníčků, opravovali popletené názvy pohádek. Také se seznámili s některými autory pohádek a vyplňovali pohádkový test.

     Předškoláci z našich mateřských školek se těšili na ukázkovou hodinu v 1. třídě, která proběhla ve středu 3. února.  Zasedli společně s žáky 1. a 2. ročníku do lavic a stali se na chvíli školáky. Vyzkoušeli si práci na interaktivní tabuli, poznávali písmenka, číslice, počítali a všichni si společně zahráli různé hry. Školáci jim samozřejmě předvedli, jak umí počítat, číst a psát.

     V  březnu jsme zorganizovali další projekt - Den zdraví. Žáci se věnovali duševní hygieně, cvičení, józe, zdravé stravě. Učili se poznávat léčivé byliny, uvařili si bylinkový čaj, připravili si pohárek „zdravé mlsání“.  Ochutnávali různá ovoce a plnili další zajímavé úkoly.

     I v letošním roce jsme se rozloučili se zimou a přivítali jaro vynášením Moreny. Školáci i děti ze školky vyrazili za zvuků různých hrkaček k Moravské Sázavě, kde Moranu zapálili a vhodili do řeky.

 

 

 

 

     Před velikonočními prázdninami v březnu proběhl ve škole Velikonoční den. Žáci se seznámili s velikonočními zvyky a tradicemi. Ozdobili si velikonoční perníčky, které si upekli a různými technikami malovali velikonoční vajíčka.

     Jako každý rok školáci navštívili Den Země, kde procházeli různá stanoviště a plnili úkoly s ekologickou tématikou.

     V květnu se žáci pátého ročníku účastnili vlastivědné soutěže škol – O poklad paní Magdaleny. Soutěžilo se ve tříčlenných týmech a během soutěže se prověřily znalosti jak z učiva vlastivědy, tak i znalosti místních pověstí, měst a památek.
     Den matek proběhl v květnu. Žáci si za pomoci učitelů připravili pásmo básniček, písniček a tanečků. Akce se odehrála na školní zahradě a i přes nepřízeň počasí přilákala spoustu rodičů, prarodičů a sourozenců.

     Od 6. 6. do 10. 6. 2016 se konala škola v přírodě na chatě Profesor v Kunčicích. Školy v přírodě se zúčastnili žáci základní školy i děti z mateřské školky Skalička a Ráječek.

Výuka probíhala formou soutěží, vycházek a byla zaměřena především na ekologii, ochranu a poznávání přírody, chování dětí za mimořádných situací. Děti podnikaly vycházky do přírody, hrály různé soutěže a hry, udělali si vlastní herbář, hledali poklad apod. Během pobytu všichni získali nové znalosti a vědomosti o regionální fauně a flóře. Byly rozvíjeny základní hygienické návyky,  sebeobsluha a samostatnost. Všichni účastníci se seznámili s možnostmi aktivního využití pobytu v přírodě, zapojili se do nových sportovních aktivit a při pobytu na zdravém vzduchu upevňovali své zdraví.

     Ke konci června jsme uspořádali na školní zahradě sportovní den. Na tento den jsme pozvali žáky z II. ZŠ Zábřeh – druháčky, aby si s námi zasoutěžili.  Naši žáci 3. -5. ročníku  připravili různá stanoviště, kde všichni soutěžící museli splnit úkol, za který dostali drobnou odměnu. Tento den naši žáci přespali i ve škole. Nejdříve na školní zahradě opékali. Přišli i někteří rodiče a bývalí žáci naší školy, se kterými jsme společně zavzpomínali na minulá léta.  Po ukončení opékání všichni shlédli prezentaci fotek ze Srí Lanky. Prezentaci nám pouštěl tatínek našeho spolužáka – byli na Srí Lance na dovolené.

     V rámci dne dětí byl v červnu zorganizován na školní zahradě karneval pro děti MŠ. Proběhla i promenáda v maskách a vyhodnocení nejlepších masek.

     Znalosti z matematiky si vyzkoušeli v matematické soutěži -  Matematický Cvrček, Matematický Klokánek.   Žáci 3. ročníku se zúčastnili matematické soutěže na 3. ZŠ Zábřeh.

Po prohlídce školy proběhlo vyhodnocení. Žák naší školy Martin Matoušek se umístil na 3. místě.

     Žáci ZŠ i děti MŠ absolvovali 10 lekcí plaveckého výcviku na krytém bazénu v Zábřehu.

V průběhu školního roku děti navštěvovaly divadelní a filmová představení, výchovné koncerty, výstavy, knihovnu, zapojovaly se do výtvarných soutěží, absolvovaly výukové programy.

     Škola byla zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a “Školní mléko“.  Projekt „Ovoce do škol“ se vztahoval na žáky prvních až pátých ročníků. Cílem tohoto projektu bylo přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt jsme opět zhodnotili kladně, děti si na dodávky ovoce a zeleniny zvykly, měly o ni zájem a téměř vždy ji celou zkonzumovaly. Do projektu „Školní mléko“ byly zapojeni žáci základní školy i děti z mateřských škol. I tento projekt jsme zhodnotili kladně, z řad rodičů byl o mléčné výrobky velký zájem.

     I v letošním školním roce jsme pokračovali ve vydávání školního časopisu Skaličák. Do časopisu psali své příspěvky žáci všech ročníků – kromě prvňáčků. Psali o dění ve škole, o akcích, které se uskutečnily. Všichni žáci měli možnost napsat povídání o sobě, o svých zálibách, zájmech, co mají nejraději, čemu se věnují doma, ve škole.

 

 

Školní družina

 

     V tomto školním roce pracovala družina ve dvou odděleních. Do prvního oddělení bylo přihlášeno 14 dětí, z toho 5 dívek a 9 chlapců z prvního a druhého ročníku.  Vychovatelkou tohoto oddělení byla paní p. Hohnová. Druhé oddělení pracovalo v počtu 15 dětí, z toho 6 dívek a 9 chlapců. Byli to žáci třetího až pátého ročníku a vychovatelkou byla paní Kunertová, která 6. 5. 2016 odešla na mateřskou dovolenou.

    Od tohoto data pracovala obě oddělní společně.  Školní vzdělávací program pro školní družinu je tvořen integrovanými bloky. Každý blok – roční období je průběžně plněn činností, která je zpracovávána v jednotlivé okruhy a zaznamenána v měsíčních plánech.  Ty navazují na školní znalosti a jsou rozvíjeny zábavnou formou, dále formou her, soutěží a hlavně praxí v terénu. Na konci bloku jsou znalosti shrnuty a zopakovány. 

   V prvním oddělení byly mladší děti a práce zohledňovala jejich věk a snahu o plynulý přechod do školy a adaptaci na nové prostředí. Při společné práci obou oddělení, která probíhala nejvíce v terénu, vedeme děti ke spolupráci ve skupinách, pomoc mladším, správnému chování v přírodě a k ekologii. Případné problémy v chování byly řešeny ihned na místě konfliktu.

     Nabídka práce byla různorodá, děti si vybíraly podle zájmu a svých schopností. Činnosti se střídaly.  Byly využívány různé metody a formy práce – soutěže, hry, dramatizace situace, řízený rozhovor, výtvarné ztvárnění, zacházení s informacemi (počítače, knihy..). Žáci byli vedeni k sebehodnocení a objektivnímu hodnocení druhých. V průběhu výchovně vzdělávací práce se prolínaly organizované a spontánní činnosti, skupinové i individuální působení. Práce se zaměřovala převážně na témata - výchova ke zdravému životnímu stylu, vztah k přírodě a k ochraně přírody, posilování komunikačních dovedností, jak čelit sociálně patologickým jevům a k formování životních postojů. Ve třídách probíhala teoretická část - práce s PC, knihou a metodickými materiály. Pobyt venku byl zařazován téměř denně - školní zahrada, hřiště a hlavně okolní příroda. Děti si zde prohlubovaly teoretické znalosti v návaznosti na praxi. Navštěvovali historické centrum města, muzeum, výstavy v galerii.

     Školní družina se podílela na výzdobě školy. Mezi oblíbené akce patřily letos projekty – týden stromů, týden táborníka, velikonoční dílna a projekt „Kdo si hraje, nezlobí“ ( soutěže ve stolních hrách). Úspěšný byl táborák, soutěže na PC, branné závody a turnaje v míčových hrách. Děti dále zaujalo pouštění draků, výroba ručního papíru, otisky přírodnin do betonu a návštěva statku s domácími zvířaty.

     Snahou vychovatelek ve školní družině bylo vytvořit klidné a bezpečné prostředí. Družina poskytovala vhodné podmínky žákům talentovaným, průměrným i méně úspěšným.

   Ke konci školního roku pracovalo oddělení v počtu dvaceti pěti dětí z důvodu odhlášení čtyř účastníků.

     Přesto, že družina nemá svou učebnu a práce probíhala podle situace ve všech prostorách ZŠ a MŠ, podařilo se nám ve spolupráci s celým kolektivem pedagogů nabídnout dětem činnosti, které je zaujaly a rády se do nich zapojovaly.

    Kladem byla dvě oddělení školní družiny – děti pracovaly v menší skupinkách a práce pro ně byla zábavnější. Úkoly, které byly v rámci činnosti školní družiny stanoveny, byly splněny.

 

 

Mateřská škola

 

     Obě mateřské školy se nachází na okraji města v blízkosti přírody, mají k dispozici zahradu s pískovištěm, dětskými průlezkami. Toto prostředí umožňuje rozvíjet ekologickou výchovu, probouzet zájem o přírodu a ochranu životního prostředí. Školní zahradu děti využívaly nejen k pohybovým aktivitám, ale za příznivého počasí zde i obědvaly. Je pouze nutné zahradu R. Pavlů postupně dovybavit dalšími herními prvky.

 

MŠ R. Pavlů

 

    V tomto školním roce bylo zapsáno 22 dětí, 13 děvčat a 9 chlapců. V průběhu roku se počet dětí měnil – školku navštěvovalo 22-25 dětí. Nové děti do MŠ přicházely i v průběhu roku. Jejich postupná adaptace byla řešena i krátkodobou přítomností rodičů. Denní řád MŠ umožňoval reagovat na možnosti dětí, jejich potřeby a požadavky rodičů.

     Předškolní vzdělávání probíhalo prostřednictvím třídního vzdělávacího programu. Je to dokument otevřený, který lze v průběhu roku doplňovat a upravovat podle aktuální potřeby. Stanovené cíle byly plněny hravou a činnostní formou. Byl uplatňován individuální přístup k jednotlivým dětem a byla sledována vyváženost spontánních a řízených činností při plnění obsahů a cílů předškolního vzdělávání ve všech pěti oblastech výchovy. Rovněž byly respektovány individuální zvláštnosti dětí týkající se úrovně aktivní slovní zásoby, stravovacích návyků a nestejné potřeby délky odpoledního odpočinku. Prostor pro individuální práci při přípravě na ZŠ byl vytvořen v ranních, dopoledních činnostech i při poledním klidu. Děti byly rozdělovány podle potřeby na starší a mladší, což umožňovalo lepší individuální přístup a možnost zaměřit se na činnosti vhodné pro určitou věkovou kategorii.

Mladší děti se rády připojovaly ke starším, byly jim nabízeny podobné úkoly, přiměřené věku. Nejmladší děti se postupně zapojovaly do hravých činností. Děti se snažily dodržovat dohodnutá pravidla naší třídy, ne vždy se nám to povedlo. Kolektiv dětí v naší školce je přátelský, kamarádský, děti se umí mezi sebou dohodnout, domluvit. Realizovali jsme způsoby práce s menšími skupinkami, které umožňovaly aktivizovat i děti, které se ve větší skupině neprojevují, jsou pasivní a tím bylo možné lépe zajistit úroveň znalostí všech dětí. I nadále bylo prováděno pedagogické hodnocení dětí dle doporučených evaluačních programů.

V letošním roce byly jednou za měsíc zařazovány tematické dny, zaměřovali jsme se na aktuální dění nebo roční období.

     Spolupráce se ZŠ byla na dobré úrovni. Děti z MŠ se společně se školáky zúčastňovaly různých akcí, děti mají mezi staršími své kamarády, dobře spolupracují. Když přecházejí do ZŠ, mají přechod bezproblémový.

Spolupráce s rodiči

     Informace o dění získávali rodiče formou informací na nástěnce, na webových stránkách nebo přímo ve třídě - rozhovory s učitelkou. Rodiče se zúčastňovali besídek, pomáhali při brigádách a akcích školy. V tomto roce byly rodiči sepsány připomínky ke stravě, které byly předány zřizovateli. Jsou v jednání.

Aktivity mateřské školy

 • zahájení a ukončení školního roku
 • zhotovení narozeninového kalendáře                            září
 • tematické dny                                                               v průběhu roku
 • putování se světýlky                                                      listopad
 • plavecký výcvik                                                             duben - červen
 • návštěva keramického kroužku v DDM Zábřeh            jednou za 14 dní
 • Mikulášská besídka                                                        prosinec
 • vánoční besídka                                                              prosinec
 • kulturní pořady                                                               v průběhu roku
 • maškarní karneval                                                          červen
 • Zábřežská Mateřinka                                                      březen
 • vynášení Mařeny                                                            březen
 • Den matek                                                                       květen
 • oslava Dne dětí                                                               červen
 • školní výlet                                                                     červen
 • škola v přírodě                                                                červen
 • malá maturita  - rozloučení s předškoláky                      červen
 • spaní ve školce                                                                červen

Další akce podle nabízených programů v průběhu roku  -  divadlo, kino, výstavy.

 

MŠ Ráječek

 

     MŠ Ráječek navštěvovalo 24 dětí, z toho bylo 11 chlapců a 13 dívek. Od listopadu se MŠ naplnila na počet 25 dětí.

     Děti pracovaly podle programu  Barevné kamínky, který byl pravidelně doplňován a obměňován. Plán práce se skládal z témat, která byla rozpracována do tématických celků. Stanovené cíle byly plněny hravou formou. Děti byly vedeny k samostatnosti a schopnosti rozvíjet se, rozvíjet řečové a jazykové dovednosti a rovněž celkovou pohybovou a tělesnou zdatnost. Byl uplatňován individuální přístup k jednotlivým dětem a byla sledována vyváženost spontánních a řízených činností při plnění obsahu a cílů předškolního vzdělávání ve všech oblastech. Respektovány byly rovněž individuální zvláštnosti dětí, týkající se nestejné délky odpoledního odpočinku. Pro nejstarší děti byl v této době vytvořen prostor k individuální práci a hrám. Předškolní děti pracovaly v kroužku – Předškolák. Úkoly byly plněny podle ŠVP. Děti měly zájem o vše nové, nebály se samostatně vystoupit a vyslovit svůj názor, ve třídě panovala přátelská atmosféra.

     Spolupráce s rodiči byla na dobré úrovni, rodiče se zúčastňovali různých akcí a brigád, zajímali se o provoz školky, vždy byli ochotni pomoci s drobnými opravami.

     Naplánované akce se zdařily, i nadále se budeme snažit aktivně zapojovat všechny děti do všech aktivit.

     Na konci školního roku se nám také podařilo přidat osvětlení nad stolečky, které bylo nevyhovující. Děti dostaly i nové botníky do šatny, které byly zhotoveny na míru.

 

Akce MŠ Ráječek

- návštěva divadla v Šumperku

- Dýňový den

- Mikulášská nadílka

- vánoční besídka

- návštěvy knihovny

- maškarní karneval - Rej masek

- sportovní den

- Mateřinka 2016

- program Prostřeno v přírodě

- vynášení Moreny

- Den se zvířátky

- projekt Den s knihou

- zimní školní výlet na zámek Potštejn

- plavecký výcvik

- Mateřinková olympiáda

- program z DDM - Svět včel

- besídka ke Dni matek

- škola v přírodě

- dětský den na školní zahradě

- výlet – Pradědovo muzeum

- akce „Pod lesem“

- rozloučení s předškoláky ve školce

- spaní ve školce

 

     V průběhu roku děti z obou mateřských školek navštěvovaly keramiku, filmová představení, pohádky a koncerty v kulturním domě, divadelní představení v divadle v Šumperku.

    V měsíci lednu PPP Šumperk provedla pro předškolní dětí  screeningové vyšetření školní zralosti.

      Obě mateřské školky navzájem spolupracují, pořádají společné akce. Spolupráce obou MŠ se základní školou je také na dobré úrovni. Společné akce sbližují děti a vytváří dobré podmínky pro celé zařízení. Abychom usnadnili předškolním dětem přechod z MŠ do ZŠ, pokračovali jsme ve společném programu obou zařízení, v jehož rámci děti MŠ navštívily v základní škole výuku. Prohlédly si všechny prostory školy a vyzkoušely si roli školáků. Přechod dětí z mateřské školy do naší základní školy je nenásilný, děti vstupují do známého prostředí, znají své budoucí spolužáky i pedagogy.

     Byly aktualizovány webové stránky školy, kde si rodiče mohli prohlédnout fotogalerii a seznamovat se s aktivitami školy.

 

i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

    

     Ve školním roce 2015 – 2016 byla provedena kontrola ze strany ČŠI. Inspekční zpráva je uložena k nahlédnutí v ředitelně školy.

                                                                   

j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

    

     Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.

 

 

k) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

    

         Škola nepředkládala a nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů.

 

 

l) Údaje o spolupráci s organizacemi

 

Spolupráce s rodiči

     Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče se účastní brigád, které škola organizuje, pomáhají s drobnými opravami, aktivně se účastní besídek a akcí pořádaných školou, zajímají se o celkové dění ve škole. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícím a v době třídních schůzek. Každoročně pořádáme pro rodiče a veřejnost týden otevřených dveří v základní i mateřské škole.

     Rodiče stávajících i budoucích žáků si mohou prohlédnout prostory školy, zapojit se do pořádaných aktivit i se svými dětmi. Naše škola je otevřena také pro děti z mateřské školy, které se účastní vyučování, prohlédnou si budovu a seznámí se s prostředím školy. Na základě pravidelných setkávání s učitelkami MŠ vytváříme klidné a podnětné prostředí pro budoucí žáky.

 

Spolupráce s PPP, SPC, OSPOD

     V letošním roce jsme i nadále spolupracovali s PPP, SPC, OSPOD. Tato spolupráce zahrnovala - individuální pohovory o dětech a jejich problémech, pomoc dětem se sociálně slabších rodin, vyšetření dětí MŠ a žáků ZŠ v poradně (SVPU, poruchy chování, vady řeči),  konzultace při nápravě vad a poruch, odborná pomoc při sestavování individuálních plánů,  výběr vhodné literatury, učebních textů i pomůcek.      

 

Spolupráce s ostatními subjekty

Školská  rada -  schvalování dokumentů školy

Malotřídní školy – společné sportovní a kulturní akce

II. ZŠ v Zářeze - návštěva Dne otevřených dveří, přechod většiny žáků na 2.st.-  návaznost výuky

Spolupráce se zřizovatelem – pravidelné schůzky organizované odborem školství, příprava rozpočtů, investičních a neinvestičních akcí

Spolupracujeme s organizací BESIP - kurzy dopravní výchovy na dopravním hřišti

Spolupráce s DDM, Policií ČR.

 

m) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

     Škola další vzdělávání v rámci celoživotního učení nezajišťuje.

 

 

n) Základní údaje o hospodaření školy

 

1. Platy, OON, ONIV z MŠMT

 

ONIV učební pomůcky

11 285

Cestovné

2 320

ONIV školení

3 350

ONIV plavání

2 546

Platy zaměstnanců - dotace z MŠMT

2 750 900

Ostatní osobní náklady

15 000

Odvody

963 673

Stravné ONIV zaměstnanci

31 930

DNP

15 225

Ostatní sociální náklady

8 571

NÁKLADY CELKEM

3 804 800

 

 

 

Platy, odvody účelové dotace MŠMT UZ 33052 a UZ 33061

Platy

87 728

ZP,SP

29 828

Převody FKSP

878

NÁKLADY CELKEM

118 434

 

 

 

2. Provozní náklady

 

NÁKLADY

 

Školní pomůcky

32 341

 

Kancelář. potřeby

11 334

 

Drobný materiál

39 390

 

Čistící prostředky

9 755

 

Drobný dlouh.hmotný majetek

11 178

 

Studijní materiál

2 249

 

Spotřeba materiálu

106 247

 

Elektrická energie

151 925

 

Uhlí,palivové dříví

74 011

 

Vodné,stočné

25 276

 

Spotřeba energie

251 212

 

Opravy a udržování

20 463

 

Revize

8 569

 

Kominické práce

7 381

 

Udržování majetku

34 438

 

Opravy a udržování

70 851

 

Cestovné

2 376

 

Poštovné

632

 

Služby telekomunikací a radiokomunikací

27 526

 

 

 

Zpracování mezd

19 410

 

BOZP

7 260

 

Školení

0

 

Plavání

7 618

 

Zpracování účetnictví

37 380

 

Ostatní služby

29 393

 

Software update,upgrade

7 808

 

Bankovní služby

5 127

 

Ostatní služby

142 154

 

Mzdové náklady

12 695

 

Pojištění Kooperativa

11 697

 

DDHM

105 890

 

Náklady stravné

7 926

 

Jiné ostatní náklady,pojištění

3 136

 

NÁKLADY CELKEM

714 184

 

 

Závěr:        

 

         V uplynulém školním roce jsme plnili úkoly dané ročním plánem práce i dohodnutým způsobem naplňování koncepce školy. Učitelé pracovali v souladu s ŠVP, učební osnovy byly splněny. Aprobovanost učitelů na základní i mateřské škole byla 100%, i díky tomu výsledky vzdělávání našich žáků, vycházejících z  5. ročníku, byly na velmi dobré úrovni. V uplynulém školním roce jsme se snažili využít poznatky získané na školeních a začlenit je do výuky. Opět jako každoročně jsme nabídli žákům širokou nabídku zájmových kroužků.

      Personální i materiálně technické vybavení, spolu se stabilizovaným pedagogickým sborem, vytváří dobré předpoklady pro další rozvoj výchovně vzdělávací činnosti. Všichni zaměstnanci se podílejí na plnění úkolů, jednotlivé úseky spolu navzájem spolupracují.  Celkově je snahou všech pracovníků vytvořit pro děti školu po všech směrech bezpečnou, příjemnou a zajímavou. Tomu slouží nejen výuka, ale celé prostředí školy, systém řady denních doprovodných činností, pravidelných i jednorázových akcí a mimoškolních činností.

Škola prochází neustále různými změnami, zlepšuje se prostředí v našem zařízení, daří se nám udržet naplněnost základní školy i obou mateřských škol. Škola není izolována, spolupracuje se zřizovatelem, s rodiči, veřejností, žáky i ostatními subjekty, prezentuje se na veřejnosti.

     Na prvním místě si klademe za cíl vytvářet dětem příjemné a přátelské prostředí s využitím moderních vyučovacích metod i pomůcek. Naše škola je připravena plnit i nadále všechny výchovně vzdělávací cíle a poskytovat optimální pracovní prostředí pro vzdělávání a výchovu  dětí.   

 

 

V Zábřehu    30.9.2016 

         

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode