Výroční zpráva  2014 - 2015

 

Základní škola a Mateřská škola Zábřeh,

Rudolfa Pavlů 1799/4, okres Šumperk, příspěvková organizace

 

  VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ŠKOLY

 

ZA  ŠKOLNÍ  ROK  2014/2015

 

 

a) Základní údaje o škole                           

b) Přehled oborů vzdělání

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a            následném přijetí do školy

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

g) Údaje o DVPP

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

k) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

l) Údaje o spolupráci s organizacemi

m) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

n) Základní údaje o hospodaření školy

 

a) Základní údaje o škole

 

Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4,

                          okres Šumperk, příspěvková organizace                   

Adresa: Rudolfa  Pavlů 1799/4

              789 01 Zábřeh

IZO: 600 147 924

IČO: 70985464

e-mail: zspavlu@seznam.cz

tel.: 583 416 680, 606 707 369

Zřizovatel: Město Zábřeh

Odloučené pracoviště školy: MŠ Ráječek 6

 

Škola sdružuje:

  1. Mateřská škola                         kapacita: 50 dětí
  2. Základní škola                          kapacita: 65 žáků
  3. Školní družina                          kapacita: 40 žáků
  4. Školní jídelna -výdejna            kapacita: 90 jídel

                

       Základní škola a  Mateřská škola Zábřeh,  Rudolfa Pavlů 1799/4  je  malotřídní škola

se dvěma třídami pro 1.-5. postupný ročník a  s dvěma  třídami MŠ – MŠ Rudolfa Pavlů a

odloučené pracoviště – MŠ Ráječek. Součástí ZŠ je jedno oddělení ŠD a dvě výdejny stravy.

     Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo základní školu 33 žáků (13 dívek, 20 chlapců).

V I.třídě byl spojen  1. a 2.ročník., ve II.třídě 3., 4. a 5. ročník.

 

Počty žáků

 

 

chlapci

dívky

celkem

1.ročník

6

3

9

2.ročník

5

3

8

3.ročník

1

3

4

4.ročník

5

2

7

5.ročník

3

2

5

 

     V mateřských školkách byla naplněna kapacita, do mateřské školy  Rudolfa Pavlů chodilo 25 dětí  a do mateřské školy Ráječek rovněž 25. Základní školu navštěvovalo 33 žáků, do školní družiny bylo zapsáno 30 dětí. Školu i školku navštěvují hlavně děti, které bydlí v okolí školy v oblasti Skalička a Ráječek, většina z nich patří do spádové oblasti naší školy. Máme ale i děti, které k nám dojíždějí z různých částí města.

 

     Naše škola nabízí dětem rodinné a klidné prostředí, atmosféru důvěry. Menší kolektiv a  užší provázanost mezi dětmi umožňuje širší možnosti pro individuální přístup. Uplatňujeme individuální přístup, jak k dětem nadaným, tak i k dětem se specifickými poruchami učení nebo chování. Menší počet dětí ve třídách a různá věková různorodost umožňuje vzájemnou spolupráci, žáci se učí být ohleduplní a tolerantní  ke  svým spolužákům i  k  jiným lidem, učí se účinně komunikovat a spolupracovat.

     Snažíme se využívat moderní metody výuky – projektové a skupinové vyučování, činnostní učení, interaktivní tabule. Tím vedeme žáky k týmové práci, vzájemné spolupráci, komunikaci, rozvoji logického myšlení a vzájemnému respektu. Klademe důraz na ekologickou výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, sportovní výchovu,  na vzdělání v oblasti cizích jazyků a využívání výpočetní techniky.    

     Prostory pro výuku jsou dostatečné, v každé učebně prvního stupně je i hrací koutek. Chybí pouze samostatná místnost pro školní družinu, proto družina využívá všechny učebny a za nepříznivého počasí okolí školy.

    Okolí školy nabízí možnosti rozvoje ekologické výchovy, ochranu životního prostředí, respektování ekologických souvislostí. Máme  dostatek prostoru pro relaxaci žáků a ozdravné přestávky – zahradu s pískovištěm, průlezkami a krytým altánem, nedaleké hřiště. Za příznivého počasí probíhá výuka vhodných předmětů na školní zahradě.

     Nedostatek vidíme ve vybavení školní zahrady v ZŠ a MŠ R. Pavlů, je nutné opravit stávající herní prvek nebo zakoupit jiný, ale zatím nemáme dostatek finančních prostředků.

     V MŠ Ráječek jsme upravili školní zahradu, nevyhovující průlezky byly odstraněny a byl zakoupen jeden herní prvek. Díky sponzorským darům bylo na zahradě postaveno dětské houpadlo.  Dále byly opraveny schody v chodbě a potaženy novým kobercem. Díky rodičům byly pomalovány stěny v  chodbě dětskými motivy.

     Na ZŠ a MŠ R. Pavlů byl opraven kotel na tuhá paliva. V jedné třídě ZŠ  zhotoven školní nábytek – skříňky, učitelský stůl a v ředitelně  zhotoveny nové skříňky na bezpečné ukládání dokumentů. Za pomoci rodičů byl opraven školní plot.

     V průběhu školního roku jsme se snažili, v rámci finančních možností, zlepšovat další  vybavení školy. Byly zakoupeny  nové učebnice, učební pomůcky do základní školy,  hračky pro děti MŠ a školní družinu,  vyměněny méně funkční počítače v počítačové učebně. Za pomoci rodičů byly provedeny drobné opravy na obou budovách a školních zahradách. Neustále dochází postupně k úpravám tříd, chodeb a celého areálu školy tak, aby celé prostředí bylo co nejútulnější, podnětné a zároveň bezpečné.

      I v letošním roce jsme díky sponzorům získali finanční dary.

 

    Školská rada se v průběhu roku 2014/2015 sešla 2x.

 

b) Přehled oborů vzdělání

      

      V  1. až 5. ročníku  probíhala výuka podle  Školního vzdělávacího  programu pro základní

vzdělávání  – Škola spokojených dětí.

     Na ZŠ byl vyučován ve 3.,4. a 5. ročníku anglický jazyk.

     Mateřské školy pracovaly podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

MŠ R. Pavlů – Začít spolu, MŠ Ráječek – Barevné kamínky.

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

Počet pracovníků  - stav k 1.9.2014

 

Počet pracovníků ZŠ a MŠ

pedag.

nepedag.

celkem

 

8

3

11

 

 

Na základní škole učily 3 pedagogické pracovnice.

 

 základní škola

úvazek

řed. školy

1,0

učitelka ZŠ

               1,0

učitelka ZŠ

0,9

 

 

V mateřských školkách – R. Pavlů a Ráječek pracovalo 5 učitelek.

 

 mateřská škola

úvazek

učitelky MŠ R. Pavlů

1,9

učitelky MŠ Ráječek

               2,0

 

     Ve školní družině byly 2 vychovatelky – vedoucí vychovatelka měla úvazek 0,75, úvazek druhé vychovatelky byl 0,286.

     V ZŠ a MŠ R. Pavlů  pracovaly dvě provozní pracovnice. Školnice - úvazek 1,0 a pracovnice provozu ve výdejně stravy -  úvazek 0,35.

       V MŠ Ráječek byla jedna provozní pracovnice. Jako školnice měla  úvazek 0,575 a pracovnice provozu ve výdejně stravy – úvazek 0,225.

     V období topné sezóny - pravidla od října do dubna následujícího roku -  pracuje na ZŠ a MŠ R. Pavlů topič na úvazek 0,475.

 

 

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a  následném přijetí do školy

 

Zápis do 1.ročníku se konal v únoru 2015. 

 

Počet zapsaných žáků

6

Počet odkladů povinné školní docházky

1

Počet dětí, které přišly po zápisu

0

Do 1.ročníku nastoupí

5

 

 Ve školním roce 2015/2016 bude 1.ročník navštěvovat 5 žáků.

 

     Z 5. ročníku odešlo 5 žáků. Po úspěšném zvládnutí přijímacích zkoušek byli 4 žáci přijati na Gymnázium Zábřeh. Jedna žákyně odešla do 6.ročníku na II. ZŠ Zábřeh.

 

     Zápis do mateřských škol proběhl v dubnu. Celkem bylo zapsáno 11 dětí – do MŠ Ráječek 6 dětí  a do MŠ R. Pavlů 5. Během školního roku navštěvovalo MŠ R. Pavlů 25 dětí a MŠ Ráječek rovněž 25 dětí. Daří se nám udržovat naplněnost jak v základní škole, tak i v mateřských školkách.

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

         

     Ve školním roce 2014/2015 byli v  1. i 2. pololetí všichni žáci klasifikování ze všech předmětů. Žádný žák neměl sníženou známku z chování.  Na konci 2.pololetí byla jedné žákyni udělena důtka třídního učitele.                                                                                              

 

Přehled  o prospěchu a chování ve 2. pololetí.      

     

 

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

5.roč.

prospělo s vyznamenáním

9

8

3

4

5

prospělo

0

0

1

3

0

neprospělo

0

0

0

0

0

slovní hodnocení

0

0

0

0

0

pochvaly

2

1

1

2

4

důtka třídního učitele

0

0

1

0

0

průměrný prospěch

1,05

1,09

1,56

1,43

1,18

                                                                                           

 

      Ve školním  roce  2014-2015 jsme  měli  8 žáků  s poruchami učení. Tito integrovaní žáci pracovali na základě IVP a 1x týdně navštěvovali kroužek reedukace. Dětem s poruchami učení vytváříme denně  podmínky pro úspěšné zvládání školních povinností.

    

     Ve škole nemáme žádné nadané dítě, které by mělo individuální vzdělávací plán.  Talentované a nadanější děti byly individuálně vedeny učitelkami ve všech  předmětech.

 

Zájmové kroužky

 

     V průběhu školního roku  mohli žáci navštěvovat zájmové útvary. Kroužky jsou  oblíbené, někteří žáci navštěvovali během týdne i několik kroužků.

 

 

počet členů

věkové rozmezí

Počítačový kroužek

17

1.-5.roč.

Anglický jazyk

10

1.-3.roč.

Sportovní kroužek

20

1.-5.roč.

Deskové hry

17

1.-5.roč.

Přírodovědný kroužek

21

1.-5.roč.

Výtvarný kroužek

19

1.-5.roč.

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

     Minimální preventivní program na minulý školní rok pokrýval prevenci ve všech sledovaných oblastech rizikového chování dětí -  návykové látky, šikana, násilí, rasismus a záškoláctví. Je přílohou dlouhodobé školní strategie. Odpovídal věku dětí, správně formoval osobnost a učil je orientovat se v dané problematice a dělat správná rozhodnutí. Děti se učily vážit  samy sebe i svého zdraví, zvládaly přiměřené sociální dovednosti a učily se efektivně nakládat s volným časem. Snažili jsme se zajistit klidné a bezpečné školní prostředí.

Zajištění klidného a bezpečného prostředí je základním předpokladem k získání důvěry dětí. Stanovené cíle se nám dařilo plnit hlavně díky příjemné rodinné atmosféře, kterou na zařízeních vytváříme.

     V minimálním preventivním programu byly stanoveny činnosti krátkodobé, které probíhaly v rámci školního roku a navazovaly na dlouhodobé záměry prevence. Ve vyučování za ně odpovídali třídní učitelé v rámci jednotlivých předmětů. Ve školní družině i mateřské škole byly součástí činností a zodpovídaly za ně učitelky MŠ a vychovatelky ŠD.

Prevence se objevovala ve výukové i výchovné složce vzdělávání a probíhala v rámci jednotlivých předmětů. Děti byly vedeny od hodnocení k sebehodnocení. Učili jsme je efektivně využívat svůj volný čas, nabízeli  různé volnočasové aktivity. Aktivity směřovaly na prevenci sociálně-patologických jevů - kouření, alkohol, drogy, vandalismus, šikana, krádeže, ubližování, výchova ke zdravému životnímu stylu. Učitelé realizovali MPP v  jednotlivých předmětech a ročnících, činnosti byly zapracovány do školních projektů, do činnosti ŠD, MŠ i zájmových kroužků. Byly využívány různé formy a metody práce (hra, dramatizace situace, výtvarné ztvárnění, řízený rozhovor, soutěže). Pedagogové využívali dostupné materiály z oblasti primární prevence.

     V minulém roce proběhly různé volnočasové akce. Nejvíce se dětem líbily akce - Putování se světýlky, Mikulášská a Vánoční besídka, Barevný týden, škola v přírodě. V MŠ patřil mezi nejoblíbenější  akce plavecký výcvik, práce v keramice, účast na zábřežské Mateřince, malá maturita a karneval.

     Volný čas dětí vyplňovaly zájmové kroužky. Ve škole pracovalo šest zájmových útvarů – počítačový, sportovní, výtvarný, anglický jazyk, deskové hry a přírodovědný. Do jejich činnosti se zapojili všichni žáci školy.

     Průběžně jsme prováděli diagnostiku žáků, přímo na místě řešili nedostatky a problémy, které se vyskytly. Závažnější přestupky byly řešeny na nejbližší pedagogické radě. Mezi největší problémy na našem zařízení patří používání vulgarismů a výskyt občasného agresivního chování některých dětí. Snažili jsme se tyto problémy řešit i ve spojení s rodinou. O chování dětí byli rodiče informováni a měli možnost kdykoliv zařízení navštívit, včetně vyučování a o všech problémech s pedagogy diskutovat. Informace o akcích školy byly na nástěnkách a webových stránkách školy. Rodiče byli s informovaností spokojeni, projevují zájem o naši práci a aktivně se zapojují do různých akcí. Komunikace mezi rodinou,  školou a školkou je na velmi dobré úrovni.    

     Podařilo se nám splnit všechny úkoly, které byly v MPP stanoveny.

 

Environmentální výchova

 

Ekologická výchova byla v průběhu roku realizována  ve všech předmětech a i mimo výchovně vzdělávací proces – přestávky, volnočasové aktivity, školní družina, mateřská škola.

V rámci ekologické činnosti jsme se zaměřili na:

Sběrové aktivity

- probíhalo třídění odpadů – ve třídách jsou umístěny nádoby na třídění odpadu

-  na podzim a na jaro byl uspořádán sběr papíru

- během roku nosili žáci vršky z PET lahví (vršky byly předány rodičům postiženého chlapce)

Péče o prostředí a okolí školy

- školní zahrada byla využívána k ozdravným přestávkám, výuka některých předmětů probíhala na školní zahradě

- bylo pečováno o zeleň v okolí školy, školní zahradu a květiny v prostorách školy

- byly realizovány poznávací vycházky, výuka v přírodě

- žáci byli vedeni k udržování pořádku ve škole a okolí, pracovali na školním pozemku

Dodržování úspory energie

- v prostorách školy jsme se zaměřili na šetření energií, úsporu vody, tepla, světla 

Volnočasové aktivity

- přírodovědný kroužek – zde probíhaly hry s ekologickou tématikou, žáci poznávali okolí školy, mapovali jednotlivé druhy rostlin a živočichů, věnovali se ochraně přírody

- sportovní kroužek vedl děti k aktivnímu využívání volného času

- výtvarný kroužek – výtvarné ztvárnění přírody, ochrana přírody

- počítačový kroužek a kroužek angličtiny – žáci vyhledávali informace s ekologickou tématikou

- školní časopis  - psaní článků s ekologickou tématikou

Akce s tématikou EVVO

- probíhaly soutěže (výtvarné, přírodovědné, sportovní..), výlety, tématické vycházky, škola v přírodě, jednorázové akce – den s dravci, vynášení Moreny, Putování se světýlky..

- byly organizovány výukové programy, akce zaměřené na zdravý životní styl - Týden zdraví

Materiální zajištění ročního plánu EVVO

- průběžně probíhalo doplňování odborné a pedagogické literatury, výukových programů s tématikou EVVO, nákup zahradního náčiní, semen, květináčů…

Spolupráce školy s jinými subjekty

- byla zorganizována brigáda na školní zahradě, které se zúčastnili rodiče žáků

- spolupracovali jsme se školami a různými organizacemi (DDM Zábřeh, Eko-servis aj.)

- byli jsme zapojeni do akcí - Školní mléko, Ovoce do škol
 

      Žáci vnímají ekologickou výchovu jako součást každodenního života. Úkoly, které jsme si v této oblasti stanovili, jsme splnili. Nedostatek vidíme pouze v oblasti vzdělávání, pedagogičtí pracovníci se nezúčastnili žádného školení s ekologickou tématikou. 

 

g) Údaje o DVPP

 

     DVPP je každoročně plánováno a je zaměřeno na individuální  vzdělávání podle jednotlivých oblastí či předmětů, na prohlubování kvalifikace v souladu  s potřebami školy.

Nedílnou součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je individuální sebevzdělávání - samostudium.

     V roce 2014-2015 se vzdělávaly hlavně učitelky MŠ v rámci projektu Malí kutilové, do kterého se naše škola zapojila. Po absolvování školení jsme obdrželi do každé mateřské školky dětské stavebnice.      

           

ředitelka – T. Zubíková

- Školení k systému iSET – modul školního testování

- Bezpečnost ve školách a školských zařízení - Minimální standard bezpečnosti

 

učitelka ZŠ – K. Mlčochová

- Základy Hejného vyučovací metody

- Metoda Hejného pro mírně pokročilé

 

vychovatelka ŠD – I. Hohnová

- Práce se stavebnicemi v MŠ

- Technická a pracovní výchova v MŠ

                       

učitelka MŠ – L. Jirková

- Práce se stavebnicemi v MŠ

- Technická a pracovní výchova v MŠ

- Fyzikální a technické pokusy v MŠ

 

učitelka MŠ – E. Weichslová

- Práce se stavebnicemi v MŠ

- Technická a pracovní výchova v MŠ

 

učitelka MŠ – V. Jirková

- Práce se stavebnicemi v MŠ

 

učitelka MŠ – O. Kunertová

- Mikuláš  pro vychovatelky

 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

        

     V týdnu od 3. do 7. listopadu proběhl na naší škole každoroční Barevný týden. Žáci byli rozděleni do pěti družstev a kromě jednoho dne, kdy byl Halloween, se zabývali především Integrovaným záchranným systémem. Žákům byli zadány úkoly, které se týkali práce hasičů, lékařů, policie.  Pracovali na interaktivní tabuli, vyplňovali pracovní listy, čtyřsměrky, rébusy, vyráběli si hasičské auto, svezli se v policejním autě a plnili další zajímavé úkoly. Barevný týden ukončilo vyhodnocení a předání cen.

     Součástí Barevného týdne byl lampiónový průvod – Putování se světýlky. Průvod procházel Skaličkou a byl ukončen na školní zahradě, která byla vyzdobena různými strašidly, duchy, netopýry, dýněmi.

    V prosinci se konala tradiční mikulášská nadílka a vánoční besídka. Na besídku si  děti pro rodiče a ostatní hosty připravily pestrý program.

     V prosinci jsme  navštívili Vánoční výstavu, kterou jako každý rok pořádala Střední škola sociální péče a služeb v Zábřeze. K vidění byla spousta vánočních dekorací, nazdobených stromečků, vánočního cukroví a adventních zvyků.  

     Koncem kalendářního roku jsme dosáhli úspěchu ve výtvarné soutěže o nejoriginálnější novoročenku 2015, kterou vyhlásilo naše město. Do této soutěže se zapojili všichni žáci školy a nejlepší práce byly poslány na město. Za přítomnosti pana starosty proběhlo v lednu 2015 slavnostní předání ocenění za nejlepší novoročenky. Za naši školu získala ocenění žákyně 1.ročníku Kája Šimková.

     V lednu navštívili předškoláci ukázkovou hodinu pro budoucí prvňáky. Vyzkoušeli si roli školáků, sledovali, jak prvňáci pracují na interaktivní tabuli, počítají, čtou a pracují na zadaných úkolech. Poté sami poznávali číslice, tvary, podepsali se na tabuli, zahráli si se školáky pohybové hry. Nakonec obdrželi sladkosti a diplom za účast na první vyučovací hodině.

     Školní kolo recitační soutěže proběhlo v únoru. Základního kola se zúčastnili všichni žáci a vítězové školního kola postoupili do okrskového kola, které se konalo v Domě dětí Krasohled v Zábřehu. V tomto měsíci jsme si opět připomenuli  život zábřežského rodáka Jana Eskymo Welzla při sportovně recesistické akci Welzlův kufr. Na této akci jsme se aktivně podíleli na její organizaci. Při této  příležitosti probíhala  ve škole výtvarná soutěž – Jan Eskymo Welzl.

    Žáci 4. a 5. ročníku navštívili muzeum v Mohelnici - výstavu s názvem Pravěk Mohelnicka. Mohli si prohlédnout předměty archeologicky významné jako například nádoby, zbraně a  kosti zvířat  i předměty vyrobené podle nálezů a výzkumu. Po teoretické části se žáci přemístili do „pravěké herny“ kde si mohli vyzkoušet některé činnosti pravěkých lidí i archeologů.

     V březnu se žáci i učitelé vydali na každoroční akci – Vynášení Morany a vítání jara. Za zpěvu písniček o Moraně a jaru jsme došli k Moravské Sázavě. Moranu zapálili a hodili ji do řeky. 30.března  navštívili žáci základní školy Hoštejn. První zastávkou bylo hoštejnské Muzeum naší dědiny. Prohlédli  si zde spoustu předmětů z dřívější doby, dozvěděli  se něco málo z historie vesnice a nedalekého hradu. Potom navštívili velikonoční výstavu, kde si prohlédli velikonoční výrobky.

     Ve dnech 7. – 10. dubna 2015 se uskutečnil každoroční Týden zdraví. Žáci pracovali ve smíšených družstvech a nosili si zdravé svačinky. Hlavním tématem letošního ročníku byly lidské smysly.  Žáci si vyzkoušeli jógu, masáže, poznávání předmětů a písmen poslepu. Vařili  ovesnou kaši a ochutnávali různé druhy ovoce a zeleniny, vařili  zdravý čaj, sluchem poznávali známé písničky, zvuky zvířat. Během týdne plnili další praktické úkoly. Za snahu byli všichni odměněni diplomy a drobnými cenami.

     Jako každý rok žáci navštívili Den Země,  kde procházeli různá stanoviště a plnili úkoly s ekologickou tématikou.

     V květnu se žáci pátého ročníku účastnili vlastivědné soutěže škol – O poklad paní Magdaleny. Soutěžilo se ve tříčlenných týmech a během soutěže se prověřily znalosti jak z učiva vlastivědy, tak i znalosti místních pověstí, měst a památek. Soutěž byla zaměřena především na postřeh, přemýšlení a rychlé reakce žáků. Naši žáci, ve složení - Jakub Morávek, Jan Pelikán, Tereza Mikšíková se v této soutěži umístili na 1. místě.
     Den matek proběhl v květnu. Žáci si za pomoci učitelů připravili pásmo básniček, písniček a tanečků. Akce se odehrála na školní zahradě a i přes nepřízeň počasí přilákala spoustu rodičů, prarodičů a sourozenců. Žáci na závěr předali svým maminkám drobné dárečky.

     Od 1.6. do 5.6.2015 se konala škola v přírodě na chatě Profesor v Kunčicích. Akce se zúčastnilo 25 školáků a 15 dětí z mateřské školky. Během týdne  společně chodili na výšlapy, jeli na výlet do Lesního baru, hráli stopovanou a různé hry. Žáci rozvíjeli své vzájemné vztahy, pečovali o mladší účastníky, seznámili se s možnostmi aktivního využití pobytu v přírodě, zapojili se do nových sportovních aktivit a při pobytu na zdravém vzduchu upevňovali své zdraví. Byly rozvíjeny základní hygienické návyky, sebeobsluha a samostatnost. Výuka probíhala formou soutěží, vycházek a byla zaměřena především na ekologii, ochranu a poznávání přírody, chování dětí za mimořádných situací. Během pobytu všichni získali nové znalosti a vědomosti o regionální fauně a flóře.

     V rámci dne dětí byl v červnu zorganizován na školní zahradě karneval. Na různých stanovištích děti plnily úkoly, které si pro ně nachystali žáci ze 4. a 5. ročníku. Samozřejmě proběhla i promenáda v maskách a vyhodnocení nejlepších masek.

     Na podzim a na jaře žáci ZŠ navštívili dopravní hřiště v Mohelnici, kde se seznámili s dopravními předpisy, vyzkoušeli si jízdu na kole, zopakovali si povinnosti chodců apod.

     Znalosti z matematiky si  vyzkoušeli v matematické soutěži -  Matematický Cvrček, Matematický Klokánek.    

     Žáci ZŠ i děti MŠ absolvovali 10 lekcí plaveckého výcviku na krytém bazénu v Zábřehu.

V průběhu školního roku děti navštěvovaly divadelní a filmová představení, výchovné koncerty, výstavy,  zapojovaly se  do výtvarných soutěží,  absolvovaly výukové programy.

     I v letošním školním roce jsme  pokračovali ve vydávání školního časopisu Skaličák. Do časopisu psali své příspěvky žáci všech ročníků – kromě prvňáčků. Psali o dění ve škole, o akcích, které se uskutečnily – například Barevný týden, Vánoční besídka, návštěva Mikuláše ve škole apod. Všichni žáci měli možnost napsat povídání o sobě, o svých zálibách, zájmech, co mají nejraději, čemu se věnují doma, ve škole. Časopis měl  úspěch mezi dětmi i rodiči.

     Škola byla zapojena  do projektu „Ovoce do škol“ a “Školní mléko“.  Projekt „Ovoce do škol“ se vztahoval na žáky prvních až pátých ročníků. Cílem tohoto projektu bylo přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt jsme opět zhodnotili kladně, děti si na dodávky ovoce a zeleniny zvykly, měly o  ni zájem a téměř vždy ji celou zkonzumovaly. Do projektu „Školní mléko“ byly zapojeni žáci základní školy i děti z mateřských škol. I tento projekt jsme zhodnotili kladně, z řad rodičů byl o mléčné výrobky velký zájem.

 

Školní družina

 

     V tomto školním roce pracovala školní družina ve dvou odděleních. První oddělení navštěvovali žáci 1. a 2. ročníku, bylo zde přihlášeno 18 dětí, z toho 8 dívek a 10 chlapců.

V listopadu se jedna žákyně odstěhovala. Ve druhém oddělení pracovali žáci 3.- 5. ročníku. Zde bylo přihlášeno 16 dětí, z toho 7 dívek a 9 chlapců. V prvním oddělení byla práce přizpůsobena věku dětí na adaptaci školního prostředí. Ve druhém oddělení byla činnost náročnější a navazovala na znalosti z předchozí práce.

     Během činností byl plněn ŠVP, který tvoří čtyři integrované bloky – roční období. Po ukončení každého bloku byly znalosti z této oblasti zábavnou formou zopakovány a upevněny. Děti pracovaly dle svých zájmů, vybíraly si nabídky činností. Nabídka aktivit byla pestrá, během pobytu se v činnostech střídaly a spolupracovaly s ostatními. Pobyt v terénu byl zařazován denně, při něm se oddělení spojovala. Skladba dětí od 1. do 5. ročníku učí děti vzájemné spolupráci, toleranci a pomoci mladším. Při pobytu v terénu se děti učily chovat ekologicky, orientovat se v prostředí a poznávat přírodu v praxi. Ve třídách probíhala teoretická část, práce na počítačích a odpočinková činnost.

     Družina úzce spolupracovala i se ZŠ a  MŠ. Byly využívány různé metody a formy práce – soutěže, hry, dramatizace situace, řízený rozhovor, výtvarné ztvárnění, zacházení s informacemi (počítače, knihy..)  apod.. Žáci byli vedeni k sebehodnocení a objektivnímu hodnocení druhých. V průběhu výchovně vzdělávací práce  se prolínaly organizované a spontánní činnosti, skupinové i individuální působení. Práce  se zaměřovala převážně na témata - výchova ke zdravému životnímu stylu,  vztah k přírodě a k ochraně přírody, posilování komunikačních dovedností, jak čelit sociálně patologickým jevům a k formování životních postojů. Nejoblíbenějšími aktivitami byly: soutěže, závody a branné hry v terénu. Školní družina navštěvovala výstavy v galerii Tunklův dvorec a expozice muzea, podílela se na výzdobě školy.

     Přesto, že družina nemá svou učebnu a práce probíhá podle situace ve všech prostorách ZŠ a MŠ, podařilo se nám ve spolupráci s celým kolektivem pedagogů nabídnout dětem činnosti, které je zaujaly a rády se do nich zapojovaly.

     Snahou vychovatelek ve školní družině bylo vytvořit klidné a bezpečné prostředí. Děti se učily vyjadřovat své pocity, prosazovat své názory a nacvičovaly si komunikaci, pravidelně byly poučovány o nebezpečí úrazu při různých činnostech,  bylo dbáno na dodržování správných vztahů mezi dětmi a slušné chování. Družina poskytovala vhodné podmínky  žákům talentovaným, průměrným i méně úspěšným.

    Kladem byla dvě oddělení školní družiny – děti byly v menších skupinkách a práce pro ně byla zábavnější. Úkoly, které byly v rámci činnosti školní družiny stanoveny, byly splněny.

 

Mateřská škola

 

     Obě mateřské školy se nachází na okraji města v blízkosti přírody, mají k dispozici zahradu s pískovištěm, dětskými průlezkami. Toto prostředí umožňuje rozvíjet ekologickou výchovu, probouzet zájem o přírodu a ochranu životního prostředí. Školní zahradu děti využívaly nejen k pohybovým aktivitám, ale za příznivého počasí zde i obědvaly nebo spaly. Je pouze nutné zahradu R. Pavlů postupně dovybavit dalšími herními prvky.

 

MŠ R. Pavlů

 

     Ve školním roce bylo zapsáno do  MŠ R.Pavlů 25 dětí. V průběhu roku se 4 děti odhlásily a postupně zase 4 přihlásily. Jejich postupná adaptace byla řešena i krátkodobou přítomností rodičů. Denní řád MŠ umožňoval reagovat na možnosti dětí, jejich potřeby a požadavky rodičů. Věkové složení dětí bylo  2 – 7 let.

     Výchovnou práci ve školním roce 2014-15 zajišťovaly tři pedagogické pracovnice. Díky různorodosti výchovných zaměření učitelek (výtvarná výchova, hudební výchova, řečová výchova, pohybová výchova, zájem o ekologii apod.) bylo možné uspokojit velké množství potřeb dětí.

     Pedagogické pracovnice se zúčastňovaly seminářů a školení a poznatky využívaly při výchovných činnostech. V průběhu dne, hlavně při řízených činnostech, byly děti rozdělovány do skupin podle věkových kategorií. Při ostatních činnostech děti vzájemně spolupracovaly, starší pomáhaly mladším, mladší se zase učily od starších. Pro nejstarší děti byl vytvořen prostor pro individuální práci při přípravě na ZŠ.

     Pracovali jsme  podle vypracovaného ŠVP, který je každoročně aktualizován. Vyhovují nám zvolené bloky rozdělené do ročních období a k nim připadající témata, která jsou v TVP rozpracována.  ŠVP byl doplněn rozpracováním konkretizovaných výstupů v návaznosti na očekávané výstupy a vzdělávací nabídku. Stanovené cíle byly plněny hravou formou, byl uplatňován individuální přístup k jednotlivým dětem, byla sledována vyváženost spontánních a řízených činností při plnění obsahů a cílů předškolního vzdělávání ve všech 5ti oblastech. Respektovány byly rovněž individuální zvláštnosti dětí týkající se úrovně aktivní slovní zásoby, stravovacích návyků a nestejné délky odpoledního odpočinku. Podařilo se nám vytvářet  pro děti prostředí, které je příjemné a stimulující. Děti při činnostech měly možnost být aktivní, uplatňovat své názory, připomínky, učily se objevováním, vlastnímu zkoumání, učily se praktickým dovednostem, sebeobsluze. Všechny složky výchovy se prolínaly všemi činnostmi. Děti se snažily dodržovat dohodnutá pravidla naší třídy, ne vždy se nám to povedlo, děti byly chváleny, ale i napomínány. Kolektiv dětí v naší školce je přátelský, kamarádský, děti se umí mezi sebou dohodnout, domluvit. Realizovali jsme způsoby práce s menšími skupinkami dětí, které umožňovaly aktivizovat i děti, které se ve větší skupině neprojevují, jsou pasivní a tím bylo možné lépe zajistit úroveň znalostí všech dětí. Tradicí se stalo přivítání se v komunitním kruhu, je to velmi dobrý prostředek pro rozvoj komunikace a vyjadřování.    

     Spolupráce se ZŠ se osvědčila i letos. Žáci školy se snažili jít dětem příkladem, společně byli organizovány  akce v průběhu roku. Děti jdou  do základní školy za svými staršími kamarády bez obav a s nadšením. Rády se vrací na návštěvu do MŠ třeba o přestávkách nebo v družině. 

     Informace o dění ve škole získávali rodiče formou  nástěnek v MŠ a rozhovorů s učitelkami. Spolupráce s rodiči byla na dobré úrovni.    

     Podařilo se nám splnit všechny naplánované úkoly a akce a věříme, že i v příštím roce budou děti v naší MŠ spokojené.

 

Akce:

- slavnostní zahájení a ukončení školního roku

- Týden zdraví

- Barevný týden

- Putování se světýlky

- návštěva keramické dílny – děti od 4 let, jednou za čtrnáct dní

- Mikulášská nadílka

- vánoční besídka

- kulturní pořady v KVDC Zábřeh

- ukázková hodina v ZŠ na Skaličce

- Zábřežská mateřinka

- vynášení Mařeny

- besídka ke Dni matek

- Mateřinková Olympiáda

- plavecký výcvik

- oslava Dne dětí

- maškarní karneval na školní zahradě

- školní výlet

- rozloučení s předškoláky v kině Retro

- škola v přírodě

- malá maturita- rozloučení s předškoláky

                                                                                                     

MŠ Ráječek

 

     Mateřskou školu Ráječek navštěvovalo 25 dětí ve věkovém složení 2,5 – 7 let. Mateřská škola tak byla naplněna do maximálního počtu 25 dětí. Ve třídě pracovaly s dětmi dvě paní učitelky a snažily se vytvářet v MŠ takové podmínky, které vedly ke spokojenosti dětí.

      Pracovali jsme podle vzdělávacího programu -  Barevné kamínky. Plán práce se skládal z témat, která byla rozpracována do tématických celků. Stanovené cíle byly plněny hravou formou. Děti byly vedeny k samostatnosti a schopnosti rozvíjet se, rozvíjet řečové a jazykové dovednosti a rovněž celkovou pohybovou a tělesnou zdatnost. Byl uplatňován individuální přístup k jednotlivým dětem a byla sledována vyváženost spontánních a řízených činností při plnění obsahu a cílů předškolního vzdělávání ve všech oblastech. Respektovány byly rovněž individuální zvláštnosti dětí, týkající se nestejné délky odpoledního odpočinku. Pro nejstarší děti byl v této době vytvořen prostor k individuální práci a hrám. Předškolní děti pracovaly v kroužku – Předškolák. Úkoly byly plněny podle ŠVP. Děti měly zájem o vše nové, nebály se samostatně vystoupit a vyslovit svůj názor, ve třídě panovala přátelská atmosféra. V průběhu celého školního roku byly vedeny k sebehodnocení.

     Spolupráce s rodiči byla na dobré úrovni, rodiče dokázali přijít s problémem a dohodnout se na  různých akcích. Škola je vůči rodičům otevřená a vstřícná, rodiče naopak ochotní pomáhat při akcích a brigádách.

     Na zahradě byly demontovány staré dřevěné prolézačky a skluzavka, které byly značně poškozené a nevyhovovaly předpisům. Na zahradě byl postaven nový herní prvek a jedno houpadlo.

     Naplánované akce se zdařily, i nadále se budeme snažit aktivně zapojovat všechny děti do všech aktivit.

 

Akce MŠ Ráječek

- koncertík hudebních nástrojů

- keramika v DDM

- Barevný týden

- Mikulášská besídka s rodiči a loutkové divadlo z DDM Zábřeh

- zdobení stromečku a  dárky pod stromečkem

- návštěva knihovny v Ráječku

- návštěva dřevěného betlému v Mohelnici

- ukázková hodina v 1. třídě na ZŠ R. Pavlů

- maškarní karneval ve školce

- vystoupení dětí na festivalu Mateřinka

- Týden zdraví

- návštěva solné jeskyně v Zábřeze

- vynášení Moreny

- výukový program v DDM: Co viděla kapka vody

- Den Země

- plavání

- kouzelnické vystoupení na Skaličce

- besídka ke Dni matek

- školní výlet na zámek v Potštejně

- škola v přírodě v Kunčicích

- Dětský den na Skaličce

- návštěva místní knihovny v Ráječku

- rozloučení s předškoláky v kině Retro

- spaní ve školce

- diskotéka na zahradě

 

     V průběhu roku děti navštěvovaly keramiku, filmová představení, pohádky a koncerty v kulturním domě, divadelní představení v divadle v Šumperku.

    Spolupráce obou MŠ se základní školou je  na dobré úrovni. Společné akce sbližují děti a vytváří dobré podmínky pro celé zařízení. Abychom usnadnili předškolním dětem  přechod z MŠ do ZŠ, pokračovali jsme ve společném programu obou zařízení, v jehož rámci děti MŠ navštívily v základní škole výuku. Prohlédly si všechny prostory školy a vyzkoušely si roli školáků. Přechod dětí z mateřské školy do naší základní školy je nenásilný, děti vstupují do známého prostředí, znají své budoucí spolužáky i pedagogy.

     Obě mateřské školky navzájem spolupracují, pořádají společné akce. Byly aktualizovány webové stránky školy, kde si mohli rodiče prohlédnout fotogalerii, informovat se o dění  školy a seznamovat se s aktivitami školy.

    

i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

    

     Ve školním roce 2014 – 2015 nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI.

                                                                   

j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

    

     Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.

 

 

k) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

    

      Škola byla v roce 2014-2015 zapojena do programu Malí kutilové. V rámci tohoto projektu byly proškoleny pedagogické pracovnice v mateřských školkách a na základě těchto školení jsme obdrželi stavebnice do MŠ.

 

 

l) Údaje o spolupráci s organizacemi

 

Spolupráce s rodiči

     Spolupráce s rodiči  je na velmi  dobré úrovni. Rodiče se účastní brigád, které škola organizuje, pomáhají s drobnými opravami, aktivně se  účastní besídek a akcí pořádaných školou, zajímají se o celkové dění ve škole. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícím a v době  třídních schůzek. Každoročně pořádáme pro rodiče a veřejnost týden otevřených dveří v základní  i mateřské škole.

     Rodiče stávajících i budoucích žáků si mohou prohlédnout prostory školy, zapojit se do pořádaných aktivit i se svými dětmi. Naše škola je otevřena také pro děti z mateřské školy, které se účastní vyučování, prohlédnou si budovu a seznámí se s prostředím školy. Na základě pravidelných setkávání s učitelkami MŠ vytváříme klidné a podnětné prostředí pro budoucí žáky.

 

Spolupráce s PPP, SPC

     I nadále spolupracujeme s PPP a SPC. Tato spolupráce zahrnuje- individuální pohovory o dětech a jejich problémech, vyšetření dětí MŠ a žáků ZŠ v poradně (SVPU, poruchy chování, vady řeči),  konzultace při nápravě vad a poruch, odborná pomoc při sestavování individuálních plánů,  výběr vhodné literatury, učebních textů i pomůcek.      

Spolupráce s ostatními subjekty

SDH Skalička – akce Den s hasiči

Školská  rada -  schvalování dokumentů školy

Malotřídní školy – společné sportovní a kulturní akce

II. ZŠ v Zářeze - návštěva Dne otevřených dveří, přechod většiny žáků na 2.st.-  návaznost výuky

Spolupráce se zřizovatelem – pravidelné schůzky organizované odborem školství, příprava rozpočtů, investičních a neinvestičních akcí

Spolupracujeme s organizací BESIP - kurzy dopravní výchovy na dopravním hřišti v Mohelnici

Spolupráce s DDM, Policií ČR.

 

m) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

     Škola další vzdělávání v rámci celoživotního učení nezajišťuje.

 

n)  Základní údaje o hospodaření školy

 

1. Platy, OON, ONIV z MŠMT

 

ONIV učební pomůcky

19 689,00

 

Cestovné

1 021,00

 

ONIV školení

1 580,00

 

ONIV plavání

 1 698,00

 

Platy zaměstnanců - dotace z MŠMT

2 602 300,00

 

Ostatní osobní náklady

19 000,00

 

ZP,SP

884 787,00

 

Převody FKSP

26 623,00

 

Stravné ONIV zaměstnanci

29 889,00

 

DNP

5 953,00

 

Ostatní sociální náklady

3 300,00

 

NÁKLADY CELKEM

3 595 300,00

 

 

Platy, odvody účelové dotace MŠMT UZ 33051 a UZ 33052

Platy

18 431,00

ZP,SP

6 267,00

Převody FKSP

184,00

NÁKLADY CELKEM

24 882,00

 

 

2. Provozní náklady

 

NÁKLADY

 

Školní pomůcky

9 953,00

 

Kancelář. potřeby

8 886,00

 

Drobný materiál

34 988,10

 

Čistící prostředky

10 836,00

 

Drobný dlouh.hmotný majetek

13 737,00

 

Studijní materiál

2 963,00

 

Spotřeba materiálu

81 363,10

 

Elektrická energie

144 184,00

 

Uhlí,palivové dříví

36 099,00

 

Vodné,stočné

22 634,00

 

Spotřeba energie

202 917,00

 

Opravy a udržování

7 675,80

 

Revize

9 121,00

 

Kominické práce

8 228,00

 

Udržování majetku

7 709,00

 

Opravy a udržování

32 733,80

 

Cestovné

1 496,00

 

Poštovné

1 050,00

 

Služby telekomunikací a radiokomunikací

22 636 ,26

 

 

 

Zpracování mezd

19 035,00

 

BOZP

7 260,00

 

 

Školení

200,00

 

Plavání

3 462,00

 

Zpracování účetnictví

36 000,00

 

Ostatní služby

58 599,00

 

Software update,upgrade

17 045,17

 

Bankovní služby

5 418,00

 

Ostatní služby

170 705,42

 

Mzdové náklady

6 740,00

 

Pojištění Kooperativa

10 955,00

 

DDHM

36 963,00

 

Náklady stravné

7 479,00

 

Jiné ostatní náklady,pojištění

2 630,00

 

NÁKLADY CELKEM

553 982, 32

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr:          

         V uplynulém školním roce jsme plnili úkoly dané ročním plánem práce, plánem akcí i dohodnutým způsobem naplňování koncepce školy. Učitelé pracovali v souladu s ŠVP, učební osnovy byly  splněny. Aprobovanost učitelů na základní škole byla 100%, i díky tomu výsledky vzdělávání našich žáků vycházejících z 5.ročníku byly na velmi dobré úrovni. Učitelky v mateřských školkách si dodělávaly vzdělání, aby se zvýšila aprobovanost i v MŠ.

      Personální i materiálně technické vybavení  spolu se stabilizovaným pedagogickým sborem vytváří dobré předpoklady pro další rozvoj výchovně vzdělávací činnosti. Všichni zaměstnanci se podílejí na plnění úkolů, jednotlivé úseky spolu navzájem spolupracují.  Celkově je snahou všech pracovníků  vytvořit pro děti školu po všech směrech bezpečnou, příjemnou a zajímavou. Tomu slouží nejen výuka, ale celé prostředí školy, systém řady denních doprovodných činností, pravidelných i jednorázových akcí a mimoškolních činností.

Škola prochází neustále různými změnami, zlepšuje se prostředí v našem zařízení, daří se nám udržet naplněnost základní školy i obou mateřských škol. Škola není izolována, spolupracuje se zřizovatelem, s rodiči, veřejností, žáky i ostatními subjekty, prezentuje se na veřejnosti.

     Na prvním místě si klademe za cíl vytvářet dětem příjemné a přátelské prostředí s využitím moderních vyučovacích metod i pomůcek. Výchovně vzdělávací cíle školy směřují k rozvoji osobnosti každého žáka.

       Naše škola je připravena plnit i nadále všechny výchovně vzdělávací cíle a poskytovat optimální pracovní prostředí pro vzdělávání a výchovu  dětí.         

        

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode